Financiering gezocht! (1)

Ga aan de slag met deze checklist en pluis uit hoe je je onroerend erfgoed project via verschillende kanalen kan financieren. In deze blog vind je een overzicht van de overheidsgerelateerde mogelijkheden.

 

1. Gewestelijke subsidiekanalen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed biedt allerhande modellen aan die je kunnen helpen bij de financiering van het beheer en/of restauratie van je beschermd monument. We bieden je hier een overzicht van de verschillende opties. Voor meer informatie kan je op de verschillende links klikken, of kan je deze handige brochure doornemen.

 •        Erfgoedlening: voor de restauratie, renovatie of herbestemming van je erfgoed kan je een erfgoedlening aanvragen. De erfgoedlening wordt onderverdeeld in een investeringskrediet en een consumentenkrediet.
 •        Erfgoedpremie: voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed, kan je een erfgoedpremie aanvragen. Dit kan volgens twee procedures: de eenvoudige standaardprocedure, waarbij maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de premie, of de complexere, bijzondere procedure, waarbij ook hogere bedragen in aanmerking worden genomen. Er zijn verschillende premies mogelijk:
 • Basispremie: 40%
 • Specifieke statuten: 60%
  • ZEN (Zonder Economisch Nut)
  • Onderwijsgebouwen
  • Goederen in eigendom lokale overheid
  • Open erfgoed
  • Eredienstgebouwen beschermd als monument
  • Maalvaardige en voor publiek ontsloten molens beschermd als monument
 • Aanvullende premie: 10%
  • Je kan een aanvullende premie aanvragen als je het onroerend goed al minimaal 6 jaar goed onderhoudt. Het basispercentage van 40% of de verhoogde premie van 60% worden dan opgetrokken tot 50% en 70%.
 •        Onderzoekspremie: de onderzoekspremie moedigt onderzoek aan naar beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan. Ook voor de opmaak van een beheersplan kun je een onderzoekspremie krijgen. Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming, met een maximum van 25.000 euro.
 •        Meerjarenpremieovereenkomst: voor werken met een gefaseerde uitvoeringstermijn kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een meerjarenpremieovereenkomst.
 •        Premie voor buitensporige directe kost bij verplicht archeologisch onderzoek: wie de bodem verstoort, betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek. Om de kosten te helpen dragen, kan je in welbepaalde gevallen een premie aanvragen voor buitensporige directe kosten die voortvloeien uit verplichte archeologische opgravingen.
 •        Archeologiefondsen: wie de bodem verstoort, betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek. Om deze kosten te helpen dragen, maakt het Onroerenderfgoeddecreet de oprichting van archeologische solidariteitsfondsen mogelijk. Fondsen kunnen ook een subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid.
 •        Premies voor varend erfgoed: alle eigenaars en beheerders van beschermde vaartuigen kunnen aanspraak maken op een premie voor het onderhoud en het beheer van het vaartuig. Zo wil de Vlaamse overheid hen ondersteunen om de erfgoedwaarde van het beschermd vaartuig te behouden. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen.
 •        Vermindering verkooprecht en schenkbelasting: koop je een beschermd monument of verwerf je een beschermd monument via schenking? Dan kan je in aanmerking komen voor een vermindering van de verkooprechten of de schenkbelasting die je moet betalen. Op voorwaarde dat je dit financiële voordeel investeert in het beschermde goed.
 •        Vermindering personenbelasting: investeer je als eigenaar in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed? Dan kunnen je uitgaven voor uitgevoerde werken in aanmerking komen voor belastingvermindering. De Vlaamse regering paste onlangs de wetgeving aan om de voorwaarden en procedure vanaf aanslagjaar 2019 te optimaliseren. De regels voor de uitgaven vanaf 1 januari 2018 zijn dus veranderd ten opzichte van de uitgaven uit 2017.

Prijzen

 • Onroerenderfgoedprijs: met de Onroerenderfgoedprijs beloont Vlaanderen mensen die erfgoed op een goede manier beheren. Iedereen kan zich inschrijven met een project over bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed dat publiek toegankelijk is. De winnaar van de wedstrijd ontvangt 15.000 euro, de laureaten elk 2.500 euro. Meer info vind je hier: https://www.onroerenderfgoedprijs.be/

Andere instanties

 • Toerisme Vlaanderen: indien je erfgoedproject van toeristische aard is of een toeristisch onderdeel bevat, kan je voor financiering hier aankloppen. Meer informatie over mogelijke subsidies vind je hier.
 • Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van innovatie en ondernemerschap. Dit doet ze door financieel te ondersteunen via subsidies zoals bijvoorbeeld de kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie en subsidies voor innovatie. Binnen het Agentschap zijn de VLAIO bedrijfsadviseurs jouw lokaal aanspreekpunt rond de thema’s groei en innovatie Dit team biedt individuele ondersteuning bij jouw innovatieprojecten: in de eerste plaats door te bekijken voor welke innovatiesubsidies jouw bedrijf in aanmerking komt, daarnaast verwijzen ze door naar de juiste kennis en partners en helpen ze om je innovatief idee uit te werken tot een succesvol product Innovatiesubsidies kunnen een onderdeel vormen van de financieringsmix. Hiertoe bestaan er tal van overheidsmaatregelen Om te weten te komen welke financieringsmix voor jouw onderneming opportuun is, biedt FINMIX je de mogelijkheid om jouw plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten.

 

2. Provinciale subsidiekanalen

Provincie Antwerpen

 • Erfgoedprijs: draag jij je steentje bij tot de ontsluiting en het behoud van het Onroerend Erfgoed in de provincie Antwerpen? Dan komt jouw project in aanmerking voor de Erfgoedprijs 2018! De Erfgoedprijs 2018 ter waarde van 10.000 euro, bekroont een organisatie of initiatief dat het rijke onroerend erfgoedverleden van de provincie Antwerpen aan een ruim publiek bekend maakt. Daarnaast maken nog twee genomineerden ook kans op een prijs van 5.000 euro. Meer info vind je hier.

Provincie Vlaams-Brabant

 • Projectsubsidies ter ontsluiting van onroerend erfgoed: subsidies voor projecten die onroerend erfgoed toegankelijk maken voor het publiek. De projecten voldoen aan volgende voorwaarden:
  • zich ontwikkelen en afspelen in Vlaams-Brabant
  • kwaliteitsvol en duurzaam zijn
  • publieksgericht zijn en aan publieksverbreding doen
  • de kennis over onroerend erfgoed vergroten
  • rekening houden met erfgoedwaarden
  • rekening houden met de specificiteit en draagkracht van het onroerend erfgoed
  • een maximale looptijd van 2 jaar hebben
  • inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn.
 • Subsidie voor de ondersteuning van het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen: deze subsidie dient voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed gelegen in Vlaams-Brabant die niet als monument beschermd zijn. Let wel: het gebouw dient op de bouwkundige inventaris te staan, of er moet een lidmaatschap bij Monumentenwacht afgesloten zijn.
 • Prijs architectuur, patrimonium voor de toekomst. Deze tweejaarlijkse architectuurprijs beloont zowel de architect als de bouwheer van het winnende project, en zet bouwtechnische en creatieve inspanningen centraal, maar focust eveneens op de context, het verhaal van de plek en duurzaamheid. Meer info vind je hier.

Provincie Limburg

 • E-xtra2, subsidiëring van onderscheidende investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed: je kan deze subsidie aanvragen voor uitzonderlijke investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed met een publieke functie en een bovenlokale uitstraling, die het belang en de zichtbaarheid van Limburgs onroerend erfgoed vergroten.
 • Subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed: de focus van deze subsidie ligt voornamelijk op preventief onderhoud van niet beschermde monumenten.
 • Subsidiëring van projecten onroerend erfgoed. Dit subsidiereglement ondersteunt lokale actoren om kwaliteitsvolle projecten rond onroerend erfgoed uit te werken en die een bovenlokale uitstraling te geven. Projecten kunnen inzetten op alle aspecten van de omgang met onroerend erfgoed: zorg, bewaring, onderzoek en ontsluiting. Maximaal kan 60 % van de totaalkosten van het ingediende project gesubsidieerd worden, met een maximum van 25.000 euro.
 • Subsidiëring voor lokale WO I-projecten. Via deze subsidie wil het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) (lokale) tijdelijke projecten of permanente infrastructuur-, inrichtings- en/of materieel erfgoedontsluitingsprojecten rond erfgoed van WO I een financiële impuls geven om het eigen project af te stemmen op het groter Limburgs Wereldoorlog I-verhaal. Maximaal kan 50% van de totaalkosten van het ingediende project gesubsidieerd worden, met een maximum van 8000 euro voor projectsubsidies en 12.500 euro voor investeringssubsidies.

Provincie Oost-Vlaanderen

 • Molendraaipremie: een premie voor onbezoldigde molenaars ter bevordering van het onderhoud en de maalvaardigheid van Oost-Vlaamse historische ambachtelijke molens. Meer info vind je hier.
 • Subsidie voor de inrichting van een onroerenderfgoeddepot: deze subsidie is bedoeld voor de inrichting van onroerenderfgoeddepots en in uitbreiding voor een gezamenlijk en/of in situ depot voor kerkelijk erfgoed. Meer info vind je hier.
 • Subsidie voor erfgoedprojecten: deze subsidie dient ter ondersteuning van projecten rond onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen. Meer info vind je hier.
 • Subsidie voor erfgoedwerking. Subsidie voor werking die betrekking heeft op onroerend erfgoed gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. Meer info vind je hier.
 • Subsidie voor werkzaamheden aan klein historisch erfgoed: deze subsidie is bedoeld voor werkzaamheden aan niet-beschermd waardevol onroerend klein historisch erfgoed. Het gaat om onroerende goederen van beperkte omvang die mee het karakter bepalen van een stad, dorp of landschap, zoals onder meer kapellen, kruisstaties, wegwijzers, historisch straatmeubilair, kiosken, gedenktekens, kerkhofmuren, grens- en schandpalen, walgrachten, dreven, vredesbomen. Meer info vind je hier.
 • Provinciale prijs voor architectuur en provinciale prijs voor erfgoed. Beide prijzen wisselen elkaar jaarlijks af. Er is een prijs ter waarde van 5000 euro aan verbonden. Meer info vind je hier.

Provincie West-Vlaanderen

 • Molendraaipremie: voor molenaars die in West-Vlaanderen onbezoldigd een ambachtelijke molen draaien en beschikken over een verzegelde toerenteller.

 

3. Regionale en lokale subsidiekanalen

Het is niet mogelijk om alle steden en gemeenten te bespreken. Weet dat uw gemeente op verschillende manieren kan bijdragen: financieel via subsidies, materiaal via de uitleendienst, infrastructuur en ondersteuning via hun promotiekanalen (online en offline). Een goede start kan zijn op de kijken op de Premiezoeker.

Na het ingeven van jouw gemeente, vink je ‘Werken aan onroerend erfgoed’ aan en jouw rechtsstatuut. Zo kan je gemakkelijk een overzicht vinden wat er voor jou beschikbaar is aan premies (www.premiezoeker.be).

Indien je graag samen met iemand jouw case bespreekt of je weet niet goed weet hoe te beginnen, kan je steeds te rade gaan bij de regionale erfgoedcellen (bevoegd voor roerend erfgoed) en de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten. Zij kennen alle mogelijkheden binnen de regio en helpen je graag verder. Indien je vraag kadert binnen een cultuurhistorisch landschap, kan je te raden bij de regionale landschappen (17 erkende). Dit is een samenwerkingsverband dat door de provincie of op initiatief van minimaal drie gemeenten wordt gestart en via het Natuurdecreet van de Vlaamse Overheid wordt erkend.

Naast subsidiekanalen van de overheid is het belangrijk om op andere manieren financiering te zoeken. Lees het tweede deel van de blog hier.

 

Noot: Indien u nog subsidiemogelijkheden vanuit de overheid zou willen toevoegen aan deze lijst, contacteer ons dan via het contactformulier.